INSTRUCTOR

長嶺 匠吾

主な活動場所宮崎県
取得ライセンスZ-BASIC1・Z-RHYTHMS2・Z-Pro・PC・Z-Gold・Z-Aqua・STRONG NATION・美ューティBody Wave・ZUMBA RHYTHMS 3・Z-Kids
アカデミー124

メッセージ