INSTRUCTOR

久田 記子

主な活動場所静岡県
取得ライセンスZ-Gold・Z-RHYTHMS2・Z-Toning・ZUMBA SENTAO・Z-BASIC1・Z-Kids・Z-Pro・ZUMBA RHYTHMS 3・PC・Q-ren
アカデミー88

メッセージ